Dobrzański Andrzej, syn księdza greckounickiego z Rusi Czerwonej, przyjąwszy wyznanie ewangelicko-reformowane, sprawował obowiązki duchowne w rozmaitych zborach małopolskich w pierwszej połowie XVII w. Ostatecznie był senjorem dystryktu wileńskiego. Przygotował do druku "Biblię Brzeską", czyli Radziwiłłowską.