Certificate of Nobility

.

Certyfikat Szlachectwa

 

Wydzial Krolestwa Galicji i Lodomeryi i Wielkiego

Ksiestwa Krakowskiego potwierdza niniejszem, ze gdy Wielmozny

Alexander Demkowicz (Dembkowicz) Dobrzanski

Herbu Leliwa, syn Jacka Demkowicza Dobrzanskiego

i Anny z Dziurdziewiczow malzonkow, a wnuk Bazyle

go Demkowicza Dobrzanskiego i Teodozyi  z Hnatuskow

Malzonkow w Metrykach Szlachty krajowej w Ksiedze IX tej

Na stronie 279 zapisany znajduje sie, przezto i Wielmozni Stefan, Kle

mens, Antoni Pantaleon dw. im. i Andrzej Demkowicze Do

brzanscy jako synowie Szymona Demkowicza Dobrzanskiego

 i Maryi z Hrycyniakow Dobrzanskich malzonkow wnukowie Jana

Demkowicza Dobrzanskiego i Maryanny z Demkowiczow mal

zonkow a prawnukowie wyzwspomnianego legitymowanego Alexandra

Demkowicza Dobrzanskiego i jego malzonki Anny z Demkowiczow

Dobrzanskiej do Szlachty krajowej Stanu Rycerskiego naleza i

W tej wlasnosci do metryk Szlacheckich w Ks. XXV na str. 66 zapisani zostali.

Marszalek krajowy Krolestw Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego

Ksiestwa Krakowskiego, Podczaszy Wielki koronny. Czlonek dziedzi

czny Izby panow w Radzie Panstwa itd.

 

                                             Leon Ksiaze Sapieha

 

                                                                

                                  Z Rady Wydzialu krajowego Krolestw

                                  Galicyi i Lodom. i Wielk. Ksiestwa Krakow.

                                  W Lwowie dnia 31 grudnia 1861 roku

 

                                                     January Starzynski

                                                                                    Sekr.

 

Wielmoznemu Stefanowi

Demkowiczowi Dobrzanskiemu

Z Dobry obwodzie sanockim

Odczytano z ksiegi

Jan (...) archiwista czyt W.P.

Back to the Dobra Szlachecka Society page