"Hubal" mjr Henryk Dobrzanski 1897 - 1940
Henryk Sobierajski
Andrej Dysznski

rytm Warszawa 1997

 

Back to the Dobra Slachecka Society main page