Literature which mentions Dobra
Literatura, w ktorej wymieniana jest Dobra
1. AKTA GRODZKIE I ZIEMSKIE z czasow Rzeczpospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego Bernardynskiego we Lwowie w skutek
Fundacyi sp. Aleksandra hr. Stadnickiego. Lwow 1894
(AGZ)
2. Akta Grodzkie i Ziemskie z czasow Rzeczpospolitej Polskiej z Archiwum tzw Bernardynskiego we Lwówie (Town and County Records from so-called Bernardin Archives). Lwów 1935
3. Archiwum spoleczno-historyczne Muzeum Okregowego w Rzeszowie
4. O.Balzer, Regestr zloczyncow grodu sanockiego 1554-1638 Lwow 1891
5. Barvynskyj, Bohdan.
Konaszewyczi v Peremyskij Zemli v XV i XVI stulitiu.
Lviv, 1909
6. Dmytro Blazejowskyj: HISTORICAL SEMATISM OF THE EPARCHY OF PEREMYSL including THE APOSTOLIC ADMINISTRATION OF LEMKIVήYNA (1828-1939)
Published in commemoration of the 400 anniversary of the Uninion of Berestja. Lviv. Kamenyar 1995
7. Dmytro Blazejowskyj, UKRAINIAN CATHOLIC CLERGY IN DIASPORA (1751-1988)
Annotated List of Priests Who Served Outside of Ukraine. Rome 1988
8. Volodymyr Kubijovyc, Ethnic groups of the South- Western Ukraine. (Halycyna- Galicia) 1.1.1939 National Statistics of Halycyna- Galicia. Otto Harrassowitz- Wiesbaden 1983
Dobra statistics: 1 January 1939, Volodymyr Kubijowycz
9. Boniecki, Adam, 1842-1909.
Herbarz polski: Wiadomosci historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich/ ulozyl i wydal Adam Boniecki.
Warszawa:Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1985-1987; reprint
10. Borzemski A.; Powiat Sanocki w cyfrach (studium statystyczne), Sanok 1904
11. F. Bujak, Galicja, T. I. Lwowo 1908
12. Cholodecki Bialynia Jozef, Lista osob pochodzenia szlacheckiego zasadzonych w Galicji za udzial w tajnych stowarzyszeniach, pracach rewolucyjnych w latach 1833-1846. Lwow 1905
13. Czajkowski, Michal
ks. Michal Czajkowski, Nie wstydze sie Ewangelii. Z ks. Michalem Czajkowskim rozmawia Jan Turnau. Wydawnictwo WAM. Krakow 2004
14. Demkowicz Julian, wyrok 4 lutego 1848
15. Dabkowski: Stosunki koscielne ziemi sanockiej w XV s. Lwow 1921
16. Dabkowski, Palestra i ksiegi sadowe sanockie w dawnej Polsce.Lwow1925 (Pamietnik hist-prawny T1 z6)
17. Dąbkowski P., Szkice z życia szlachty sanockiej w XV stuleciu, [w:] Rocznik Heraldyczny, VI, 1923
18. Dobrzański-Demkowicz B., Szlachta zagrodowa Ziemi Czerwieńskiej. Jej pochodzenie i przeszłość, Stanisławów 1938. (propagandowa rzecz bez wiekszej wartosci).
19. Elektorowie krolow Wladyslawa IV.MichalaKorybuta, Stanislawa Leszczynskiego i spis stronnikow Augusta III.
Jerzy Hr.Dunin-Borkowski i dr M.Dunin Wasowicz.Lwow 1910
20. Encyklopedia powszechna. T. IV. Warszawa: naklad druk i wlasnosc Samuela Orgelbranda, 1859-1868. s. 405. Jagiellonian Library Call Number: Czytelnia Glowna, sygn. A 53. 2nd edition. 12 vols, Warszawa, 1872-1876. In Jagiellonian Library: Oddzial Informacji Naukowej, sygn. A 51. 3rd edition 13 vols. + 3 vols. of supplement. Warszawa: 1892-1912
21. Dobrzanski Andrzej.
22. Encyclopedia of Ukraine, vol. 5 (1993).
23. Adam Fastnacht, Osadnictwo w ziemi sanockiej, Wroclaw,Ossolineum s. 107 i n.:
24. Galicia and Bukowina. John Paul Himka
25. GALICIA- a historical survey and bibliographical guide. J.P. Magosci
26. Gawroński F. R., Stare rusko-polskie rody na Rusi do końca XVI w., Przew. Nauk.-Liter., 1918.
27. Gerhard, Luny w Bieszczadach. Gehrard zamiescil opis dzialan wojennych w Dobrej.
28. Giordano, Ralph: Ostpreussen ade! Reise durch ein melancholisches Land. Koeln 1994 (Seiten 169-205)
29. Grekow B.D., Chlopi na Rusi od czasow najdawniejszych do XVII wieku. Warszawa. 1955
(BUW II4798 oraz 168323)
30. W Dobrej mieszkancy mieli calkowite prawo testamentowego przekazywania swego majatku kobietom. "Wlodek de Dobra omnia bona sua hereditaria resuguavit post mortem suam fillie sue vliana". (AGZXV158). (...) Oprocz wsi Dobra nadanej przez Jagielle sluzkom z Ulicza, wszystkie pozostale wsie to stare wsie ruskie istniejace od czasow stanowej niezaleznej Rusi Halickiej. -sprawdzic: Bujak, Studia historyczne i spoleczne. Lwow, Warszawa, Krakow 1924
31. Hejnosz, Wojciech.
Ius Ruthenicale. Przezytki dawnego ustroju na Rusi Halickiej.
Lviv, 1928
32. HERBARZ POLSKI. Adam Boniecki, Warszawa 1900
33. HERBARZ POLSKI. Hipolit Stupnicki
34. HERBARZ POLSKI. Kaspra Niesieckiego S.J. 1839
35. Holodecki, Bialynia, Sanockie w roku 1846. Lwow 1906
36. Jablonowski A., Zrodla do dziejow Polski, T XVIII Warszawa 1903
37. Kolberg, Dziela wszystkie.Sanockie, krosnienskie, T51 BUW 238874 T 50
38. Konarski, Szymon.
Indeks nazwisk do "Herbarza Polskiego" Adama Bonieckiego/opracowal Szymon Konarski; do druku podal Slawomir Gorzynski.
Warszawa: Wydawn. Arbor DiG, 1993
39. KRONIKA POLSKICH RODOW SZLACHECKICH PODOLA, WOLYNIA I UKRAINY. Kazimierz Pulaski 1911
40. Krycinski, Stanislaw
Pogorze Przemyskie.
Slownik Krajoznawczo Historyczny

Pogórze Przemyskie: przewodnik By Stanislaw Krycinski - found on Google Books

41. Ksiega pamiatkowa ku czci Wladyslawa Abrahama, t II Dzialalnosc koscielna Katarzyny Wapowskiej w ziemi sanockiej
42. Kucharski W., Ludność ziemi sanockiej na schyłku XVIII w. (na podstawie urzędowego protokołu Magistratu sanockiego). Przyczynek do historii Sanoka, Sanok 1907.
43. Andrzej Kozioł Lechowski: DOBRA Wieś koło Mrzygłodu w ziemi sanockiej /Wybrane materialy/ Krakow 1989
44. Leszczyc, Zbigniew.
Herby rodow polskich/wydanie w opracowaniu Mieczyslawa Paszkiewicza i Jerzego Kulczyckiego;spis rodow szlacheckich sporzadzony przy wspoludziale Teresy Korzeniowskiej=Polish coats of arms/special enl. ed. prepared by Mieczyslaw Paszkiewicz and Jerzy Kulczycki; list of family names prepared with the cooperation of Teresa Korzeniowska.
London: Orbis Books, 1990
46. Lozinski, Pawel.
Prawem I Lewem.
47. Lustracja wojewodztwa ruskiego 1661-1665 Cz I Ziemia Przemyska i Sanocka. BUW 34953 i 349529
48. Maciej Skowroñski, Arkadiusz Komski, Agata Skowroñska-Wydrzyñska, Cerkwie Nadsania; Sanok - PrzemySl ,"Wydawnictwo Fundacja" s.c., 2002
ISBN 83-88887-08-4
49. Malachowski Z bior nazwisk szlachty z opisem herbow wlasnych familiom zostajacym w krolestwie Polskim i Wielkim Ksiestwie Litewskim przez Piotra Nalecza Malachowskiego (Register of names of nobility with description of armorial bearings in the Kingdom of Poland and Grand Duchy of Lithuania). Lublin 1805
50. Martirologia Ukrainskich Cerkow w Czotiroch Tomach. TOM I Ukrainska Prawoslawna Cerkwa. Osip Zinkevycz i Olekander Woronin. Toronto. Baltimore 1987
51. Niesiecki, Kasper, 1684-1744.
Herbarz polski Kaspra Niesieckiego; powiekszony dodatkami z pozniejszych autorow, rekopisow, dowodow urzedowych i wydany przez Jana Nepomucena Bobrowicza.
Warszawa, WAiF, 1979; reprint of the 1839-46 edition published by Breitkopf i Haertel in Leipzig.
52. Piêæ wieków i osiem lat
53. Poczet szlachty galicyjskiej i bukowinskiej.
Lviv, drukarnia Instytutu Stauropigianskiego, 1857
54. Polaczkówna H., Fundacje dla potomków szlachty galicyjskiej, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 14, 1935
55. POLSKA XVI WIEKU pod wzgledem Geograficzno-Statystycznym. Tom VII Czesc I-sza. Ziemie Ruskie, Rus Czerwona. Aleksander Jablonowski. Warszawa 1902
56. PRAWEM I LEWEM. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej polowie XVII wieku przez Wladyslawa Lozinskiego. Lwow 1931
57. Prochaska A., Ze źródeł do genealogii szlachty województwa ruskiego, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 6, 1913.
58. Rod Dragow- Sasow na Wegrzech i Rusi Halickiej. Ludwik Wyrostek. Krakow 1932
59. RYCERSTWO POLSKIE PODKARPACIA. Wladyslaw Polnarowicz
60. RYS STATYSTYCZNO- GEOGRAFICZNY GALICYI AUSTRIACKIEJ. 1842
(Among other things it lists the population of Dobra in 1842)
61. SCHEMATISM OF THE UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH a Survey of the Church in Diaspora by Dmytro Blazejowskyj commisioned by the Synod of Ukrainian Catholic Bishops in commemoration of the Millenium of Christianity in Ukraine. Rome 1988
62. Schramm W. Lasy i zwierzyna Gor Sanockich. Poznan 1858
63. 1903 Schematyzm, dekanat birczanski, DOBRA
64. Siwicki Mikolaj, Dzieje Konfliktow Polsko Ukrainskich. (Polish-Ukrainian conflicts). Tom trzeci. s.249, Warszawa 1994
65. Skorowidz powiatu sanoockiego wydany na podstawie dat zebranych w r. 1911:
-Dobra Szlachecka i Dobra Rustykalna: jedna gmina katastralna, 746 ha gminy obie, 1505 ha wloscianie obu gmin.
66. Skorowidz wszystkich miejscowosci polozonych w Krolestwie Galicji i Lodomeryi wraz z Wielkim Ksiestwem Krakowskim. Lwow 1868
67. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wyd. pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, J. Krzywickiego i W. Walewskiego . T. II Warszawa 1881. s. 67
68. Slownik Geograficzny Krolestwa Polskiego I Innych Krajow Slowianskich
Wydany pod redakcja Bronislawa Chlebowskiego.
Warszawa, 1892.
69. R. Marcinek, K. Slusarek,
Materialy do genealogii szlachty galicyjskiej.
Czesc I: A-K, Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Krakow 1996
70. Ślusarek K., Drobna szlachta w Galicji 1772-1848, Kraków 1994.
71. Snyder, Timothy
THE RECONSTRUCTION OF NATIONS
Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569 1999. Yale University Press 2003
"REKONSTRUKCJA NARODÓW Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569-1999"

Jan Popiel is quoted in this book

72. H. Sobierajski, A. Dyszynski,
"Hubal" mjr Henryk Dobrzanski 1897-1940.
Oficyna Wydawnicza RYTM. Warszawa 1997
73. Stekert A., Przydomki polskie, litewskie i rusińskie, Kraków 1899
74. Studia nad historia prawa polskiego. Oswald Balzer. Lwow 1931
75. Stupnicki, Hipolit.
Das Koenigreich Galizien und Lodomerien, sammt dem Grossherzogthume Krakau und dem Herzogthume Bukowina, in geographisch-historisch-statistischer Beziehung/von Hipolit Stupnicki; mit einer Karte dieses Koenigreiches.
Berlin: H. Scherer, 1989
76. Siebmacher, Johann, d.1611
Der Adel von Galizien, Lodomerien und der Bukowina.
Neustadt an der Aisch; Bauer&Raspe, 1985.
77. Ślusarek K., Drobna szlachta w Galicji 1772-1848, Kraków 1994.
78. Szlachta Zagrodowa. Szlachcic na zagrodzie rowny wojewodzie. Herb SAS
79. SZLACHTA ZAGRODOWA W POLSCE POLUDNIOWO-WSCHODNIEJ. Materialy do bibliografii. Dr. Aleksander Tarnawski. Lwow 1938
80. Tygodnik Powszechny, Nr 22 (2760), 2 czerwca 2002
(http://www.tygodnik.com.pl/numer/276022/listy.html)
81. U Zrodel Sanu, Stryja i Dniestru (Historia powiatu turczanskiego). Wladyslaw Pulnarowicz. 1929
82. Uruski, Seweryn, hrabia, 1817-1890.
Rodzina, herbarz szlachty polskiej/opracowany przez Seweryna hrabiego Uruskiego; przy wspoludziale Adama Amilkara Kosinskiego;wykonczony i uzupelniony przez Aleksandra Wlodarskiego.
Poznan: Wydawnictwo Heroldium, 1994-reprint. Originaly published: Warszawa: Sklad Glowny Ksiegarnia Gebethnera i Wolffa, 1904.
83. Trzecieski J., Pamiętniki i wspomnienia z sanockiej ziemi. Cz. I. Krosno 1907.
84. Trzyna E., Ziemia Sanocka i struktura jej własności feudalnej od połowy XVI do drugiej połowy XVII wieku, „Rocznik Województwa Rzeszowskiego", 9, 1978.
85. Waclaw Tkarz, Galicja w poczatkach ery jozefinskiej w swietle ankiety urzedowej z roku 1783. Krakow 1909 s. 398
86. W. Kaput, Materialy zrodlowe do dziejow Rzeszowszczyzny. Przemysl 1960
87.

Wankowicz, Melchior, Hubalczycy. Instytut Wydawniczy PAX 1969

88. Jan Wiktor, Blogoslawiony Chleb Ziemi Czarnej. Ksiaznica Atlas.Lwow- Warszawa
89.
90. Wyrostek, Ludwik.
Rod Dragow-Sasow na Wegrzech i Rusi Halickiej.
RTH t. XI/1931-1932
91. Z dziejow Ukrainy.
Redakcja Waclawa Lipinskiego. Krakow, 1936.
92. Ziemia sanocka, część 1. Rejestr poborowy ziemi sanockiej z 1640 roku, wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś, Przemyśl-Rzeszów 1998; część 2. Rejestr poborowy ziemi sanockiej z 1655 roku, wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś, Przemyśl-Rzeszów 1999.
93. Plan Miasta Sanoka (City Map of Sanok). Studio TNP ISBN 83-88249-14-2
94. Famyly of Dobryansky in Sianky land in the XV – first part of XV?I century
95. Timothy Snyder: The reconstruction of Nations. Yale University Press
96. Urzad gromadzki wsi Dobra Szlachecka 1723-1796
97. Pamietnik Jaroslawa Demkowicza urodzonego w 1933 r. w Dobra Szlachecka powiat Sanok
98. J. Giemza, Zespół cerkiewny w Dobrej Szlacheckiej, Łańcut-Sanok 2001/2. [w przygotowaniu do druku]
99. J. Tur, Architektura cerkiewna, /w/ Łemkowie. Kultura-sztuka-język, Warszawa-Kraków 1987
100. R. Brykowski, Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej, Warszawa 1995
101. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Woj. krośnieńskie, Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne i okolice, oprac. E. Śnieżyńska-Stolotowa i F. Stolot, Warszawa 1982
102. Szematyzmy duchowieństwa grecko-katolickiego z lat 1877, 1879, 1927, 1936, 1938-39
103. Losy cerkwi w Polsce po 1944 roku, Rzeszów 1997
104. D. Blazejowskyj, Historical sematism of the eparchy Peremysl including the Apostolic Administration of Lemkivscyna (1828-1939), Lviv-Kamenyar 1995
105. W. Kołbuk, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku, Lublin 1998 (Tam szczegółowe wskazówki odnośnie ujawnionych archiwaliów i źródeł)
106. A. Saładiak, Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce Warszawa1993
107. O. Iwanusiw, Cerkwa w rujini. Church in ruins, Toronto 1987
108. Dokumentacja fotograficzna, PP PKZ Warszawa, 1964-1968
109. Archiwum Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum Zamku w Łańcucie Dokumentacja wizytacyjna z lat 1960-2000, T. I-IV. Dział Sztuki Cerkiewnej Muzeum Zamku w Łańcucie
110. Konrad Oksza Orzechowski, Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych Krakow  1872
111.
112. Ryszard Brykowski, DREWNIANA ARCHITEKTURA CERKIEWNA NA KORONNYCH ZIEMIACH RZECZYPOSPOLITEJ. Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami. Warszawa 1995. s. 96
113. Motyka Grzegorz, Tak bylo w Bieszczadach. Walki polsko-ukrainskie 1943-1948. Oficyna Wydawnicza Volumen. Warszawa 1999
114. Hruszewski, M. Zerela II s. 32 i 33
115. Polski Slownik Biograficzny
116. Elektorowie krolow Wladyslawa IV.MichalaKorybuta, Stanislawa Leszczynskiego i spis stronnikow Augusta III.
Jerzy Hr.Dunin-Borkowski i dr M.Dunin Wasowicz.Lwow 1910
117. Lustracja wojewodztwa ruskiego 1661-1665 Cz I Ziemia Przemyska i Sanocka. BUW 34953 i 349529

Wykaz urzedowych nazw miejscowosci w Polsce.Warszawa 1980 :
Dobra /miejscowosc solecka/, wies, gmina Sanok, woj. krosnienskie, poczta
Mrzyglod,stacja Sanok
118. Chanderysz Sz. Kompletny skorowidz miejscowosci w Galicji i Bukowinie. Lwowo 1909
119. Szkoly powszechne Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa 1925-1926
120. Skorowidz gmin Rzeczpospolitej Polskiej.Ludnosc i budynki na podstawie tymczasowych wynikow drugiego powszechnego spisu ludnosci z dn. 9 XII 1931 R. oraz powierzchnia ogolna i uzytki Rolne. Cz IV Warszawa 1933. GUS
121. 1903 Schematyzm, dekanat birczanski, DOBRA
122. Skorowidz wszystkich miejscowosci polozonych w Krolestwie Galicji i Lodomeryi wraz z Wielkim Ksiestwem Krakowskim. Lwow 1868
123. Waclaw Tkarz, Galicja w poczatkach ery jozefinskiej w swietle ankiety urzedowej z roku 1783. Krakow 1909 s. 398
124. Dabkowski: Stosunki koscielne ziemi sanockiej w XV s. Lwow 1921
125. Jablonowski A., Zrodla do dziejow Polski, T XVIII Warszawa 1903
126. Dabkowski, Palestra i ksiegi sadowe sanockie w dawnej Polsce.Lwow1925 (Pamietnik hist-prawny T1 z6)
127. Abraham, Powstanie organizacji kosciola lacinskiego na Rusi, 218 i nastepne.
128. I.Szaraniewicz, Rzut oka na beneficja kosciola ruskiego za czasow Rzeczpospolitej Polskiej pod wzgledem historii pw o stosunku duchowienstwa ruskiego w Galicji do ziemi w tym okresie. Lwowo 1975
129. Szaraniewicz, Patriarchat wschodni wobec kosciola ruskiego i Rzplitej z zrodel wspolczesnych.
130. Teresa Chynczewska -Henczel, Swiadomosc narodowa szlachty ukrainskiej i kozaczyzny od schylku XVI do pol. XVII wieku. Warszawa 1985
131. Szaraniewicz, Rys wewnetrzny Galicji wschodniej. s 71
132. Bujak F., Galicja. Tom I Lwow 1908 (BUW 64983)
133. Kolberg, Dziela wszystkie.Sanockie, krosnienskie, T51 BUW 238874 T 50
134. O.Balzer, Regestr zloczyncow grodu sanockiego 1554-1638 Lwow 1891
135. Archiwum spoleczno-historyczne Muzeum Okregowego w Rzeszowie
136. Ksiega pamiatkowa ku czci Wladyslawa Abrahama, t II Dzialalnosc koscielna Katarzyny Wapowskiej w ziemi sanockiej
137. Hrusevskyj (Hruszewski) Zerela II, s. 288 Lustracja z 1565 r.
138. Magierowski: Wzrost ludnosci wpowiecie sanockim. Krakow 1900. Materialy antropol-arch i etnograf. T IV (znajduje sie w muzeum ziemi sanockiej)
139. Giordano, Ralph: Ostpreussen ade! Reise durch ein melancholisches Land. Koeln 1994
140. Ziemia sanocka, część 1. Rejestr poborowy ziemi sanockiej z 1640 roku, wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś, Przemyśl-Rzeszów 1998
141. Dmytro Blazejowskyj, UKRAINIAN CATHOLIC CLERGY IN DIASPORA (1751-1988)
142. Annotated List of Priests Who Served Outside of Ukraine. Rome 1988
143. Rowniez informacja o ksiezach pochodzacych z Dobrej Szlacheckiej w:
144. Martirologia Ukrainskich Cerkow w Czotiroch Tomach. TOM I Ukrainska Prawoslawna Cerkwa. Osip Zinkevycz i Olekander Woronin. Toronto. Baltimore 1987
145. Lyseyko Yaroslav, Famyly of Dobryansky  in Sianky land in the XV – first part of XVІI century
146. Marian Hubert Terlecki, "Udział Podkarpacia w powstaniu styczniowym"  . Wydano w Krośnie w 1997 r. staraniem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
147. Zdzisław Konieczny, Stosunki Polsko Ukraińskie na ziemiach obecnej Polski, Wydawca Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów ul.Oławska 2 50-123 Wroclaw Rok wyd 2006
148. Akcja "Wisla" 1947. Dokumenty i materialy, wstep, wybór i opracowanie dokumentów Eugeniusz Misilo, Warszawa 2012, ISBN 978-83-935429-0-1
149. Stanisłąw Kryciński, Bieszczady Tam Gdzie Diabły, Hucuły, Ukraińce. Rzeszów 2014 Libra.pl
150. Jana Porembalskiego wspomnienia z Birczanskiego. Maszynopis. 1942 Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa
151. Jerzy F. Adamski: W krainie Pogorzy. Rzeszów 2013. Libra.pl
152. Jaroslaw Giemza: Cerkwie i ikony Lemkowszczyzny. Libra. pl
153. Jan Pisulinski: Przesiedlenie ludnosci ukrainskiej z Polski do USRR w latach 1944-1947. Rzeszów 2017. Libra.pl
154. Jan Pisulinski: Akcja specjalna "Wisla". Rzeszów 2017. Libra.pl
155. Robert Bankosz, Cerkwie szlaku ikon. Rewasz.
156. Akcja Wisla, pod red. Jana Pisulinskiego, Warszawa 2003, s. 219 (seria „Konferencje”, t. 12) (Timothy Snyder – Akcja „Wisla” a homogenicznosc spoleczenstwa polskiego- autor pisze takze o Dobrej Szlacheckiej) https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/12250,Akcja-Wisla.html
157. Adam Swiatek, Gente Rutheni, Natione Poloni: The Ruthenians of Polish Nationality in Habsburg Galicia. University of Alberta Press. 2019 Ciuspress.com
158. Jaroslaw Syrnyk, Przemoc i chaos. Powiat sanocki i okolice: sierpien 1944- lipiec 1947. Analiza antropologiczna- historyczna. Wroclaw- Warszawa 2020, 688s. ISBN: 978-83-8098-871-2
159. Dr. Ludwik Finkel, Dr. Stanislaw Starzynski. Historya Uniwersytetu Lwowskiego. Lwow 1894
160. Skorowidz wszystkich miejscowosci polozonych w Krolestwie Galicyi i Lodomeryi jakotez w Wielkim Ksiestwie Krakowskim i Ksiestwie Bukowinskim, pod wzgledem politycznej i sadowej organizacji kraju wraz z dokladnym oznaczeniem parafii, poczt i wlascicieli tabularnych ulozony porzadkiem abecadlowym. Lwow 1855
161.

162. Iurri Zazuliak, Ius Ruthenicale in Late Medieval Galicia: Critical Reconsiderations. In: Imaginations and Configurations of Polish Society from the Middle Ages through the Twentieth Century. Edited by Yvonne Kleinmann. Wallstein Goettingen 2017
163.  
 

 

 

Bibliography collected by Jan Popiel

Literatura zebrana i przejrzana przez Jana Popiela

 

Back to the Dobra Szlachecka Society main page